Regler for brug af hallen

Ordensreglement:

I en hal med mange brugere så er man nød til at have spilleregler for brug af hallen. Disse regler er til for at hjælpe hallen og dens brugere.

 • Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler, der er anvist.
 • Boldspil og anden træning er forbudt i forhal, omklædningsrum og gange mm.
 • Baner og lokaler må ikke beskadiges og skal afleveres i den stand, i hvilken de modtages.
 • Beskadigelser, der af bestyrelses skøn går ud over normalt slid, erstattes af lejeren efter regning.
  • Foreninger hæfter i alle forhold for deres medlemmer og har pligt til, efter hallens bestyrelses anmodning at udelukke de personer, der overtræder de pågældende bestemmelser.
 • Hallens gulve må – under idrætsudøvelser – aldrig betrædes med læderfodtøj, sko med høje hæle eller fodtøj, der har været udenfor hallen.
 • Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper samt fodtøj, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi.
 • Hallen er røgfri indendørs men der må ryges udenfor hvor der er opsat egnede askebægre.
 • Det er ikke tilladt hallens brugere og/eller gæster selv at medbringe drikkevarer.
 • Endvidere må flasker og dåser ikke medbringes i hal eller omklædningsrum samt øvrige træningslokaler.
 • Ved brug af hallen og øvrige lokaler må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer og andet der kan beskadige bygninger og inventar.
 • Affald må ikke henkastes på Hallens område, men skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
 • Hallen påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, penge eller andet af værdi.
 • Biler, knallerter og cykler skal anbringes på de dertil indrettede pladser.

Medlemmer af forretningsudvalget har ret til med øjeblikkelig virkning at bortvise personer, der overtræder ordensreglementet eller på anden måde kommer i strid med almindelig sømmelighed og orden.
En sådan bortvisning skal derefter behandles af hallens forretningsudvalg, der er højeste myndighed i alle anliggender. Denne kan for bestemt tid eller for stedse udelukke personer, der overtræder ordensreglementet.

Hallens bestyrelse forbeholder sig ret til i udlejningsperioden at aflyse træningen i tilfælde hvor hallen udtages til stævner, opvisninger, udstillinger, møder eller lignende, herunder også reparationer mv.
Aflysninger vil blive bekendtgjort i så god tid som muligt, i almindelighed mindst 8 dage forud.

Supplerende bestemmelser:

 • Oprydning mv.:
  • Klubberne/brugerne skal selv sørge for oprydning efter brug af hallen, omklædningsrum og øvrige lokaler. Endvidere skal klubberne selv sørge for opsætning og nedtagning af hallens udstyr.
  • Dette skal gøres indenfor egne time/r.
 • Brug af Harpiks:
  • Det er forbudt at bruge harpiks i hallen. Der er givet foreløbig dispensation på betingelse af, at man følger reglerne fra DHF og JHF.
 • Sanktioner:
  • Såfremt ovennævnte regel overtrædes, vil den ansvarlige lejer (klubben) blive gjort ansvarlig. Sanktionerne kan/vil som minimum være:
   • Udgiftsdækning af ekstra rengøringsydelser (time- og materialeforbrug),
   • Udgifter til anskaffelse af erstatningsudstyr/-inventar.
  • I grove eller i gentagelsestilfælde kan det medføre bortvisning af enten enkeltpersoner eller hold i henhold til det gældende ordensreglement.